PACES Ahead Lecturers

Dr. Rashmi Kaushal

                                                 

Dr. Fergus Rugg-Gunn

Dr. Costi Alifrangis

Dr. Ben Walsh

Dr. Shahram Kashani

Dr. Vikas Kapil

Dr. Roni Saha

Dr. Dalia Wahab